Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden De Kromhoekster kip

 Een gezonde kip, volledig antibiotica en salmonella vrij opgegroeid. Het welzijn van de kip staat centraal en dit resulteert in een verantwoorde en gecontroleerde voeding voor de mens. Al meer dan 10 jaar aantoonbaar volledig antibioticavrij opgegroeid. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de voorwaarden zoals hieronder omschreven.

 Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van De Kromhoekster Kip.
 • Diensten: al hetgeen De Kromhoekster Kip ten behoeve van een Klant, binnen het kader van de Overeenkomst maakt, doet en/of onderneemt.
 • De Kromhoekster Kip: BMC Fryske Peallen B.V., mede handelend onder de naam De Kromhoekster Kip, die de Diensten aan een Klant aanbiedt en uitvoert en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53273672.
 • Overeenkomst: al hetgeen tussen De Kromhoekster Kip en een Klant is overeengekomen, inclusief eventuele wijzigingen en aanvullingen.
 • Product(en): alle zaken, hoe ook genaamd of aangeduid, die het onderwerp zijn van deze Overeenkomst, waaronder begrepen eetwaren als bedoeld in de Warenwet.
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Kromhoekster Kip een Overeenkomst aangaat dan wel een aanbieding doet.
 • Partij(en): De Kromhoekster Kip en/of de Klant.
 1. Toepasselijkheid
 1. Op alle rechtsbetrekkingen met De Kromhoekster Kip, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aanbiedingen, bevestigingen, Overeenkomsten en leveringen van Producten en/of Diensten door of namens De Kromhoekster Kip, zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Voor het geval dat naast deze Algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden eveneens van toepassing.
 3. De Algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door De Kromhoekster Kip worden ingeschakeld.
 1. Aanbod
 1. Alle aanbiedingen van De Kromhoekster Kip zijn te allen tijde vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Cadeaubonnen kunnen alleen bij een fysieke winkel van De Kromhoekster Kip worden ingeleverd. Cadeaubonnen gelden niet voor bestellingen op en/of via de website.
 4. Alle verstrekte informatie door De Kromhoekster Kip (waaronder maten, gewichten, samenstellingen en/of andere aanduidingen van de Producten en/of Diensten) zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Kromhoekster Kip niet.
 5. Afwijkingen in het gewicht en prijs van Producten zijn mogelijk en worden door de Klant geaccepteerd.
 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand indien De Kromhoekster Kip een aanbod of order van een Klant schriftelijk of elektronisch aanvaardt en/of door (het begin van) feitelijke uitvoering door De Kromhoekster Kip. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding door De Kromhoekster Kip niet aan de Klant is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Alle Overeenkomsten met De Kromhoekster Kip komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde: “Zolang de voorraad bij De Kromhoekster Kip of de leverancier van De Kromhoekster Kip strekt”.
 1. Wijzigingen
 1. De Kromhoekster Kip heeft te allen tijd het recht Overeenkomsten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering nadere voorwaarden te verbinden.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant dienen tijdig en schriftelijk aan De Kromhoekster Kip te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Overeenkomst zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door De Kromhoekster Kip. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze een Klant extra in rekening gebracht.
 3. Indien wijzigingen in de Overeenkomst door een Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst betekent, is De Kromhoekster Kip gerechtigd gemaakte kosten in rekening bij een Klant te brengen.
 1. Uitsluiting herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle Producten. Het betreft Producten die binnen de wettelijke termijn voor herroeping/ontbinding kunnen bederven, waardoor alle Producten vallen onder de wettelijke uitzondering. Bij het aangaan van de overeenkomst is de Klant hierover geïnformeerd. De verkoop is na betaling, dan wel na bevestiging door De Kromhoekster Kip indien dit op een eerder moment is, definitief.

 1. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van De Kromhoekster Kip redelijkerwijs noodzakelijk is, is De Kromhoekster Kip gerechtigd om derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal De Kromhoekster Kip de Klant hierover informeren.

 1. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van het gewicht van het Product. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en exclusief eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en transportkosten.
 2. In geval van stijging van kostprijsbepalende factoren na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft De Kromhoekster Kip het recht de overeengekomen prijs te verhogen. Aangepaste prijzen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan een Klant.
 1. Facturering en betaling
 1. Een Klant dient betalingen aan De Kromhoekster Kip volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen.
 2. Een Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald.
 3. Bij een niet tijdige betaling door een Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op een Klant komen ter zijner laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.
 1. Leveringstermijn(en)
 1. Door De Kromhoekster Kip opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor De Kromhoekster Kip nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De in de Overeenkomst opgenomen leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst door De Kromhoekster Kip geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan De Kromhoekster Kip verstrekte gegevens.
 1. Informatieverstrekking door een Klant
 1. Een Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden, die De Kromhoekster Kip meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Een Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Kromhoekster Kip ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 1. Levering en risico
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan De Kromhoekster Kip kenbaar heeft gemaakt. Levering geschiedt in heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Indien de mogelijkheid tot afhalen van de Producten wordt verzocht, wordt aangegeven binnen welke termijn de Producten van een door De Kromhoekster Kip aangegeven locatie kunnen worden afgehaald.
 2. De door De Kromhoekster Kip te leveren Producten gelden als geleverd op het moment waarop de Producten op het aan de Klant meegedeelde moment en afleveradres ter afhaling gereed liggen, dan wel indien de Klant een verkooppunt van De Kromhoekster Kip verlaat.
 3. Vanaf het tijdstip van levering als bedoeld in het vorige lid zijn de Producten voor rekening en risico van de Klant, ook indien De Kromhoekster Kip het vervoer heeft verzorgt (al dan niet via een derde). Indien de Klant de bestelde Producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 4. De Klant is verplicht om bij de eerste aanbieding de Producten in ontvangst te nemen, respectievelijk af te halen.
 1. Inspectie en klachten
 1. De Klant dient alle veiligheids- en gebruiksinstructies op de verpakking van de door De Kromhoekster Kip geleverde Producten na te leven.
 2. De Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst, nauwkeurig te inspecteren. De Klant behoort daarbij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 3. Eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst of een Product dienen binnen 24 uur nadat het gebrek is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden gemeld bij De Kromhoekster Kip door een mail te sturen naar: mail@dekromhoeksterkip.com of te bellen naar: +31 6 15 62 92 12. Bij gebreke van een tijdige klacht wordt de Klant geacht hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
 4. Geringe, in de branche van het betreffende Product normale, afwijkingen in hoeveelheid, in de uitvoering van de levering, aanwezigheid van bepaalde dierlijke resten, geringe kleurverschillen of materiaal verschillen, betreffen nimmer een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door De Kromhoekster Kip en vormen nimmer een grond voor een klacht.
 5. Na het ontdekken van enig gebrek is de Klant verplicht om de bewerking, verwerking of enig ander gebruik van de betreffende Producten te staken en De Kromhoekster Kip hierover te informeren.

 

 1. Garantie
 1. Indien de Klant niet handelt in uitoefening van beroep op bedrijf verleent De Kromhoekster Kip garantie(s) voor de deugdelijkheid van haar Producten en/of Diensten. Een geslaagd beroep op die garantie(s) houdt uitsluitend in dat De Kromhoekster Kip naar haar keuze de betreffende Producten/Diensten zal herstellen, herleveren, vervangen, opnieuw uitvoeren, dan wel de door de Klant betaalde prijs (deels) restitueert.
 2. Ten aanzien van door De Kromhoekster Kip van derden betrokken Producten en/of Diensten is De Kromhoekster Kip slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden, indien en voorzover zij op haar beurt van de betreffende derde terzake garantie(s) heeft verkregen.
 1. Privacy
 1. De Kromhoekster Kip houdt zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens, die betrekking heeft op de Klant. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijst De Kromhoekster Kip naar de privacyverklaring op de website.
 2. Een Klant stelt De Kromhoekster Kip onmiddellijk in kennis indien naar de mening van een Klant een instructie een inbreuk oplevert op de AVG of enige andere wettelijke bepaling inzake gegevensbescherming.
 3. Persoonsgegevens die betrekking hebben op De Kromhoekster Kip mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kromhoekster Kip door of namens een Klant verwerkt worden.
 1. Opschorting en ontbinding

De Kromhoekster Kip is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, indien een Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met De Kromhoekster Kip overeengekomen Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit.

 1. Overmacht
 1. De Kromhoekster Kip is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht is De Kromhoekster Kip gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat De Kromhoekster Kip deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is De Kromhoekster Kip bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Kromhoekster Kip onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt.
 1. Aansprakelijkheid
 1. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de aansprakelijkheid van De Kromhoekster Kip beperkt tot nakoming van de door haar verleende garanties omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Kromhoekster Kip is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvoldoende informatie verstrekt door of namens de Klant en/of door onjuist of ongeoorloofd gebruik van Producten door de Klant.
 3. Onverminderd de elders in de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van De Kromhoekster Kip, is de aansprakelijkheid van De Kromhoekster Kip beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de betreffende werkzaamheden, dan wel tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 4. Voorzover een Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van De Kromhoekster Kip, dan wel van door De Kromhoekster Kip ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door De Kromhoekster Kip te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 5. Ieder vorderingsrecht van een Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de werkzaamheden, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 1. Overige bepalingen
 1. De Kromhoekster Kip mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.
 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 3. In alle gevallen waarin de relatie tussen een Klant en De Kromhoekster Kip eindigt, ingevolge enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze Algemene voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Kromhoekster Kip en een Klant is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank Noord-Nederland is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

“De Kromhoekster kip is bewust beter”